Betingelser og reisevilkår

 

GENERELLE BETINGELSER OG REISEVILKÅR GJELDENDE FOR CHECK OUT CROATIA, ORG. NR: 997 615 654

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser og sammensatte reisearrangementer, og regulerer forholdet mellom Check out Croatia (heretter kalt arrangør/formidler) og kunde.

 

1. Avtalens inngåelse

Avtalen mellom partene anses inngått ved kundens betaling av det avtalefestede depositum, restbeløpet for reisen skal være betalt senest 60 dager før avreise. Når bestilling skjer senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass.

 

2. Hva omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereise eller sammensatt reisearrangement slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i reisen i følge avtale mellom partene. Videre er opplysninger arrangør/formidler har gitt i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle reise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangør/formidler skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås. Tilslutningsreise inngår kun i pakken hvis tilslutningsreisen er markedsført som en integrert del av reisen, eller den på tydelig måte er inkludert i avtalen med kunden. Avtalen omfatter også eventuelle tilleggsytelser til reisen partene er blitt enige om. Tilbud kunden måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av reisen og inkludert i dens pris, anses ikke som en del av reisen.

 

3. Reisens pris

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter hvis ikke annet er spesifisert i kontrakten. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangør/formidler har samtykket lagt inn i reisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten. Prisen for eventuell avbestillingsforsikring og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til reisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av reisen. Arrangør/formidler kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte reisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, transportpriser, antall reisende og/eller de aktuelle valutaer. Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest to dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

 

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

 

 • 4.1. Innreisebestemmelser

Arrangør/formidler skal senest ved bestilling av reisen underrette kunden om hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Kunden må gi arrangør/formidler de nødvendige opplysninger om sine egne passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr. pkt. 1.

 

 • 4.2. Helseopplysninger.

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

 

 • 4.3. Andre forhold.

Avtalen innebærer at arrangør/formidler har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet, og plikter å gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

 

Check out Croatia har stilt lovpliktig garanti til Reisegarantifondet.

 

Adresse: Postboks 227, Sentrum, 4001 Stavanger
Hjemmeside: reisegarantifondet.no
E-post: firmapost@rgf.no
Telefon: 51 85 99 40
 

5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

 

 • 5.1. Avbestilling ved force majeure.

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen og få refundert de innbetalte beløp minus et avbestillingsgebyr på kr. 8 000,- per person under forutsetning at arrangør/formidler kan få refundert betalingen fra sin underleverandør, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre hendelser som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

 

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden.

 

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen. Omstendigheter kan være krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når reisen etter avtalen skal ta til.

 

 • 5.2. Avbestilling.

Når kunden velger å betale depositum eller reisen i sin helhet så regnes dette som en bindende avtale mellom kunde og arrangør/formidler. Kunden kan ikke angre etter at betalingen er gjennomført, jfr. Lov om Angrerett §22 ledd a) og m).

 

 • 5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsforsikring.

Kan tegnes separat eller sammen med en reiseforsikring hos et forsikringsselskap.

 

 • 5.4. Overdragelse av pakkereise eller sammensatt reisearrangement

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i reisen. Forutsetningen er at arrangør/formidler gis melding om dette innen rimelig tid før reisen starter, og at arrangør/formidler og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Arrangør/formidler kan i tilfelle overdragelse beregne seg et navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

 

6. Arrangørens/formidlerens rett til å kansellere reisen uten erstatningsplikt

 

 • 6.1. For få tilmeldte.

Arrangør/formidler kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 40 dager for gruppereiser med faste avganger. Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangør/formidler plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig.

 

 • 6.2. Hindring utenfor arrangørens/formidlerens kontroll.

Arrangør/formidler kan kansellere en pakkereise/sammensatt reisearrangement med tilhørende flyreise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken arrangør/formidler selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.

 

Arrangør/formidler har ikke erstatningsrett eller kompensasjon overfor kunden ved en avlysning/kansellering forårsaket av en tredjepart (underleverandør/samarbeidspartner) på grunn av hindringer. Hindringer kan etter omstendighetene være konkurs, krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

 

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangør/formidler ha erstatningsansvar dersom reisen blir mangelfull som følge av at slike hindringer inntrer etter at reisen er påbegynt.

 

7. Partenes plikter

 

 • 7.1. Arrangørens/formidlerens plikter.

Arrangør/formidler skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt. 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangør/formidler i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangør/formidler skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten. Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangør/formidler å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

 

 • 7.2. Kundens plikter.

Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Kunden plikter å gi formidler eller arrangør/formidler de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av reisen. Kunden plikter videre å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangør/formidler har tatt inn i sin katalog eller på annen måte, samt å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt. 9. Kunden plikter å ta med gyldig pass, eventuelle helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangør/formidler har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbrakt. Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens/formidlerens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre underleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler.

 

Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangør/formidler gir om frammøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangør/formidler. Arrangør/formidler har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt. Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangør/formidler rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangør/formidler har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Den reisende plikter å overholde arrangørens/formidlerens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på fly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet.

 

Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med arrangørens/formidlerens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens/formidlerens oppfordringer til å lese arrangørens/formidlerens oppslag, besøke informasjonsskranken eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

 

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangør/formidler ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Den som bestiller en pakkereise eller sammensatt reisearrangement på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i reisen, kan følge det reglement arrangør/formidler har satt, og at den aktuelle reise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

 

8. Om mangler

 

 • 8.1. Mangler før avreise.

Kunden kan heve avtalen før reisen tar til dersom prisforhøyelse er på mer enn 10 %. Kunden skal i tilfelle gi arrangør/formidler beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt innen to dager. Kunden har da rett til full refusjon av det innbetalte beløp. Alternativt har han rett til å delta i en annen reise dersom arrangør/formidler kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til. Er reisen billigere, skal arrangør/formidler tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan arrangør/formidler ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangør/formidler ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes. Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10 %, er dog kundens valg og enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

 

 • 8.2. Mangler etter avreise.

Reisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangør/formidler verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt. 9 vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.

 

Følgende forhold anses normalt ikke som mangel etter bestemmelsene i dette punkt:

 

 • I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av reise.
 • II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren/formidleren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være ”vanlige” på destinasjonen.
 • III. Unormale vær og andre naturgitte forhold arrangøren/formidleren ikke hadde eller burde ha kjennskap til.
 • IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens/formidlerens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga. overbooking, skal ikke betraktes som «påregnelige avvik».
 • V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren/formidleren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister.

 

9. Reklamasjonsfrister

Den reisende plikter å gi arrangøren/formidleren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punkt 8. Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til arrangør/formidler senest 2 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

 

10. Tvistebehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda eller annet tvisteløsningsorgan. Det skal også gjøres oppmerksom på eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

 

11. Ikraftsettelse

Disse Alminnelige vilkår for pakkereiser og sammensatte reisearrangement gjelder fra 01.07.2018.

 

12. Generelle betingelser

Ved betaling avtalt depositum eller reisen i sin helhet aksepteres våres også underleverandørs betingelser der disse er gjengitt i avtalen. Egne betingelser skal komme frem i avtalen, dette gjelder også avbestillingsvilkår, tilbakebetaling av depositum og avgifter ved kansellering. Ved innbetaling av depositum godtar kunden at arrangør/formidler eller deres underleverandør/samarbeidspartner ikke kan holdes ansvarlig i forbindelse med de farer knyttet til bruk og behandling av våpen, motoriserte kjøretøy, bruk av hester eller andre elementer som er knyttet til gjennomføring av jakt- fiske- safari eller opplevelsesreiser.

 

Arrangør/formidler eller deres underleverandør kan ikke holdes ansvarlig for manglende resultat som følge av dårlig vær eller lignende situasjoner utenfor arrangørens/formidlerens kontroll. Alle våre reiser er under prinsippet ”fair chase”, det er derfor ingen garanti for utbytte på jakt eller fiskereiser. Arrangør/formidlereller deres underleverandør kan ikke holdes ansvarlig ved prisendringer som følge av: Endringer gjort av det respektive lands myndigheter gjeldende trofépriser, avgifter og/eller skatter til myndighetene, endringer i valutakurser. Dette gjelder alle endringer som ligger utenfor arrangør/formidler eller deres underleverandørs kontroll. Arrangør/formidler vil informere om eventuelle endringer innen rimelig tid.

 

 • 12.1 Våpen og ammunisjon

Å reise med våpen er alltid en risiko. Som med annen bagasje er det risiko for at våpenkofferten er forsinket eller bortkommet. Hvis dette hender, gir det ingen rett til å annullere jakten eller å få avslag i prisen.
 

 • 12.2 Flyreiser

Ved bestilling av billetter gjør arrangør/formidler sitt beste for å oppnå gunstige reiseruter og priser. Ved bestilling kort tid innen avreise kan det komme tillegg i veiledende priser pga. dyrere billettpriser. Ved kansellering av reisen etter at flybillett er utstedt, vil tapt flybillett faktureres kunden. Dette vil også gjelde ved navnendring etter billettutstedelse.

 

 • 12.3 Helse og vaksiner

Arrangør/formidler vil opplyse og informere om hva som er nødvendig, men kunden er selv ansvarlig for å ha de nødvendige papirer og vaksiner innen reisen. Kunden er også selv ansvarlig for å informere arrangør/formidler om eventuelle allergier eller andre helsefaktorer som kan påvirke reisens gjennomføring.

 

 • 12.4 Trofe

Kunden er selv ansvarlig for å sette seg inn i alle regler vedrørende import av trofeer. Arrangør/formidler tar ikke ansvar for trofe levert hos preparant og skader under transport via transportørselskapet du som kunde velger til endelig destinasjon.

 

CHECK OUT CROATIA
Org. No. 997 615 654