Betingelser og reisevilkår

 

GENERELLE BETINGELSER OG REISEVILKÅR GJELDENDE FOR CHECK OUT CROATIA, ORG. NR: 997 615 654
 

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven») av 25.8.1995, § 2-1 og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, («Forskriftene») og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter, dvs. at reisen inneholder minst to av følgende elementer: Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Videre skal kombinasjonen være på forhånd tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting.

 

Vilkårene regulerer forholdet mellom Check out Croatia (heretter kalt arrangør) og kunde.

 

1. Avtalens inngåelse

 

Avtalen mellom partene anses inngått ved kundens betaling av det avtalefestede depositum. Depositumet er minimum 1/3 av reisens kostnad og forfaller 14 dager etter påmelding. For storviltjakt er depositumet normalt 50% av reisens kostnad. Er betaling av depositum ikke skjedd innen avtalt tid etter bestilling, er arrangøren ikke bundet. Restbeløpet for reisen skal være betalt senest 60 dager før avreise. Når bestilling skjer senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass.

 

2. Hva omfattes av avtalen

 

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene. Videre er opplysninger arrangøren har gitt i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås. Tilslutningsreise inngår kun i pakken hvis tilslutningsreisen er markedsført som en integrert del av pakkereisen, eller den på tydelig måte er inkludert i avtalen med kunden. Avtalen omfatter også eventuelle tilleggsytelser til pakkereisen partene er blitt enige om. Tilbud kunden måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i dens pris, anses ikke som en del av pakkereisen.

 

3. Reisens pris

 

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter hvis ikke annet er spesifisert i kontrakten. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten. Prisen for eventuell avbestillingsforsikring og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jfr. Pakkereiselovens § 4-5. Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre dager.

 

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

 

 • 4.1. Innreisebestemmelser.

 

Arrangøren skal senest ved bestilling av reisen underrette kunden om hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Kunden må gi arrangøren de nødvendige opplysninger om sine egne passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr. pkt. 1. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise. Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør ikke selv er i stand til å innhente slike.

 

 • 4.2. Helseopplysninger.

 

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

 

 • 4.3. Andre forhold.

 

Avtalen innebærer at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet, og plikter å gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

 

5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

 

 • 5.1. Avbestilling ved force majeure.

 

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

 

 • 5.2. Avbestilling mot vederlag.

 

a) Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreise: refusjon av det innbetalte depositum minus avbestillingsgebyr / administrasjonsomkostninger på kr. 3 900,- (kr. 5 900,- ved storvilt- og drivjakt). Dette gjelder såfremt ikke annet fremkommer i kontrakten.

b) Ved avbestilling mindre enn 60 dager før avreisedato eller utelatt fremmøte ved avgang gis ingen refusjon og kunde er forpliktet til å betale hele reisen til avtalt pris. Dette gjelder såfremt ikke annet fremkommer i kontrakten. Særskilte vilkår kan gjelde for enkelte reiser, eventuelle spesielle vilkår skal fremkomme i kontrakten. Reise- og avbestillingsforsikring kan tegnes separat.

 

 • 5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsforsikring.

 

Kan tegnes separat eller sammen med en reiseforsikring hos et forsikringsselskap.

 

 • 5.4. Overdragelse av pakkereisen

 

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. Arrangørens opplysningsplikt etter Pakkereiselovens kap. 3 anses normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til.

 

6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt

 

 • 6.1. For få tilmeldte.

 

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 40 dager for gruppereiser med faste avganger. Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig.

 

 • 6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll.

 

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Kanselleres en reise før den starter pga. hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risikoer eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Dersom arrangøren unnlater dette, og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

 

 • 6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse.

 

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument. Arrangøren plikter å underrette kunden så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

 

7. Partenes plikter

 

 • 7.1. Arrangørens plikter.

 

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt. 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten. Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

 

 • 7.2. Kundens plikter.

 

Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Kunden plikter videre å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte, samt å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt. 9. Kunden plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbrakt. Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre underleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om frammøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt. Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens oppslag, besøke informasjonsskranken eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende. Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

 

8. Om mangler

 

 • 8.1. Mangler før avreise.

 

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10 % skal alltid anses som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt innen 3 dager. Kunden har da rett til full refusjon av det innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3. Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren eller formidleren kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal arrangøren tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes. Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10 %, er dog kundens valg og enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

 

 • 8.2. Mangler etter avreise.

 

Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt. 9 vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.


Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

 

 • a) Avhjelp: Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, mister han retten til ytterligere krav.

 

 • b) Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når arrangøren ikke har vært i stand til dette.

 

 • c) Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement.

 

 • d) Erstatning: Kunden har rett til erstatning for påført tap eller utgifter som måtte følge av mangelen i.h.t. reglene i Pakkereiselovens § 6-4. Han kan også kreve erstatning for ikke-økonomisk tap (godtgjørelse) dersom mangelen har voldt kunden vesentlig ulempe. Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går eventuelle erstatningsregler i transportrettslig særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos arrangøren eller direkte fra transportøren. Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

 

Følgende forhold anses normalt ikke som mangel etter bestemmelsene i dette punkt:

 

 • I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.

 

 • II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være ”vanlige” på destinasjonen.

 

 • III. Unormale vær og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til.

 

 • IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga. overbooking, skal ikke betraktes som «påregnelige avvik».

 

 • V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister.

 

9. Reklamasjonsfrister

 

Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a)- d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til arrangør eller reisebyrå hvor reisen er kjøpt, senest 2 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

 

10. Tvistebehandling

 

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan. Det skal også gjøres oppmerksom på eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

 

11. Ikraftsettelse

 

Disse «Alminnelige vilkår for Pakkereiser» gjelder fra 1.10.1997 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.10.1990.

 

12. Generelle betingelser

 

Ved signering av kontrakt aksepteres også underleverandørs betingelser der disse er gjengitt i kontrakten. Egne betingelser skal komme frem i kontrakten. Dette gjelder også avbestillingsvilkår, tilbakebetaling av depositum og avgifter ved kansellering. Ved signering av kontrakt eller innbetaling av depositum godtar kunden at Arrangør eller deres underleverandør ikke kan holdes ansvarlig i forbindelse med de farer knyttet til bruk og behandling av våpen, motoriserte kjøretøy, bruk av hester eller andre elementer som er knyttet til gjennomføring av jakt- fiske- safari eller opplevelsesreiser. Arrangør eller deres underleverandør kan ikke holdes ansvarlig for manglende resultat som følge av dårlig vær eller lignende situasjoner utenfor arrangørens kontroll. Alle våre reiser er under prinsippet ”fair chase”, det er derfor ingen garanti for utbytte på jakt eller fiskereiser. Arrangør eller deres underleverandør kan ikke holdes ansvarlig ved prisendringer som følge av: Endringer gjort av det respektive lands myndigheter gjeldende trofépriser, avgifter og/eller skatter til myndighetene, endringer i valutakurser. Dette gjelder alle endringer som ligger utenfor Arrangør eller deres underleverandørs kontroll. Arrangør vil informere om eventuelle endringer innen rimelig tid.

 

 • 12.1 Våpen og ammunisjon

 

Å reise med våpen er alltid en risiko. Som med annen bagasje er det risiko for at våpenkofferten er forsinket eller bortkommet. Hvis dette hender, gir det ingen rett til å annullere jakten eller å få avslag i prisen.
 

 • 12.2 Flyreiser

 

Ved bestilling av billetter gjør Arrangør sitt beste for å oppnå gunstige reiseruter og priser. Ved bestilling kort tid innen avreise kan det komme tillegg i veiledende priser pga. dyrere billettpriser. Ved kansellering av reisen ETTER at flybillett er utstedt, vil tapt flybillett faktureres kunden. Dette vil også gjelde ved navnendring etter billettutstedelse.

 

 • 12.3 Helse og vaksiner

 

Arrangør vil opplyse og informere om hva som er nødvendig, men kunden er selv ansvarlig for å ha de nødvendige papirer og vaksiner innen reisen. Kunden er også selv ansvarlig for å informere Arrangør om eventuelle allergier eller andre helsefaktorer som kan påvirke reisens gjennomføring.

 

 • 12.4 Trofe

 

Kunden er selv ansvarlig for å sette seg inn i alle regler vedrørende import av trofeer. Arrangør tar ikke ansvar for trofe levert hos preparant og skader under transport via transportørselskapet du som kunde velger til endelig destinasjon.

 

CHECK OUT CROATIA
Org. No. 997 615 654